• Κέντρο: 2625 022222 • Ραντεβού: 2625360240
• Συνταγογράφηση: 2625 360234
• Email: grammateiagnk@yahoo.gr

Τηλεφωνικό Κέντρο: 2625 022222 • Τηλεφωνικά Ραντεβού: 2625360240 • Συνταγογράφηση: 2625 360234 • Email: grammateiagnk@yahoo.gr

• Κέντρο: 2625 022222 • Ραντεβού: 2625360240
• Συνταγογράφηση: 2625 360234 • Email: grammateiagnk@yahoo.gr

Η Ιατρική Υπηρεσία του Νοσοκομείου αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα, Μονάδα και Ιατρεία ως Κ.Υ., ως ακολούθως:

    • Τμήμα Παθολογικό
    • Τμήμα Ακτινοδιαγνωστικό
    • Τμήμα Βιοπαθολογικό
    • Μονάδα Βραχείας Νοσηλείας
    • Τα Ιατρεία του ως Κέντρο Υγείας