• Κέντρο: 2625 022222 • Ραντεβού: 2625360240
• Συνταγογράφηση: 2625 360234
• Email: grammateiagnk@yahoo.gr

Τηλεφωνικό Κέντρο: 2625 022222 • Τηλεφωνικά Ραντεβού: 2625360240 • Συνταγογράφηση: 2625 360234 • Email: grammateiagnk@yahoo.gr

• Κέντρο: 2625 022222 • Ραντεβού: 2625360240
• Συνταγογράφηση: 2625 360234 • Email: grammateiagnk@yahoo.gr

Το Νοσοκομείο  – Κ.Υ. απαρτίζεται από τις ακόλουθες Υπηρεσίες:

    • Ιατρική Υπηρεσία
    • Νοσηλευτική Υπηρεσία
    • Αυτοτελές Τμήμα
    • Ειδικό Γραφείο